Faksimile

Text

ie et Lofte om ikke at lagge an paa
hendes Son, og da denne efterhaan¬
den synes udelukkende optaget af det
muntre Samver med en lidt aldre
Studiekamerat, Fritz Weber, som
kommer paa Bessg hos ham i Ferien,
anser hun Krisen for overstaaet. Men
1 Virkeligheden forberedes en endnu
farligere. Sennens Ven foreisker sig
i den skonne Frue og tranger sig ind
paa hende med en ungdommelig Vold¬
somhed, som hun ikke magter at mod¬
staa. Og hun felger sit Legemes
Langsel end mere uforbeholdent, da
hun erfarer, at hun selv er den ene¬
ste, der har veret uvidende om, at
hendes tilbedte Mand bedrog hende
med utallige Kvinder. Men en Dag
kommer hun til uset at here Fritz 1
en Samtale med en Javnaldrende ud¬
male sit Forhold til hende uden den
mindste Fortielse og i de plumpeste
Vendinger, og hun ser da ingen anden
Udvej fra sin Skem end at sege De¬
den. Og da Hugo, der til Trods for
Moderens Indgreb har veret Fortu¬
nas Elsker lige saa leenge, som Fritz
har veret hendes, kommer hjem fra
Skuespillerinden efter en Nat, hvis
Skeendsel har knakket ham for be¬
standig, roer Moder og Sen ud og
druker sig sammen i en fortvivlet
Omfavnelse, som Fonfatteren har vee¬
ret dristig nok til at give en erotisk
Karakter, men skildret med en Kunst
jsaa fin og ein, at den hos ingen Laser
vil kunne vekke andre Folelser end
Medlidenhed.
Overhoredet faar Bogen- mest
Veerdi ved den Stemningsfylde, som
rummes i enkelte af dens Kapitler,
og. som kommer fuldtud til sin Ret i
Hr. Rungs smukke Fordanskning.
Kompositionen sayner man den
strenge Okonomi, som plejer at ud¬
merke en Schnitzlersk Novelle
man presenteres for alt for mange
Mennesker, om hvem ma## ikke erfa¬
rer mer nok til at danne sig et tyde¬
ligt Billede af dem, og uheldigvis he¬
rer ogsaa den unge Fritz Weber til
dem, skont man skulde tro, at hans
skabnesvangre Rolle forpligtede Dig.
Iteren til en ngjere Karakteristik. Og
i Forklaringen af det springende
Punkt i den kvindelige Hovedpersons
Psykologi har den digteriske Intui¬
tion veget Pladsen for en lidt tom li¬
terer Rutine — men fra det Ojeblik,
da hendes Forhold til Fritz Weber
der et fait dccompli, er Skildringen
folgerigtig og gribende.
Kai F.-M.
##m## bruist# 45
# a
25
Beate un
ihr Sohn
Fr
box 4/5
28au
Euehenangabe ohne Oeyjähr.)
luS
TO 7½
pnasch
Boger.
ARTHUR SCHNITZLER: Fru
Beate og hendes Sen. Oversat
af Otto Rung. (Erslev og
Hasselbalch.)
Den estrigske Forfatter, som er
kendt herhjemme bl. a. fra Skue
spillet Elskousleg, har i denne Bo—
fortalt en vemodig Historie or
en Kvindes Karlighed.
Fru Beate er en endnu ung o
yppig Enke. der lever for sin sy!
tenaarige Sim Hugo, og som aldri
har elsket andre end sin Mand,
beremt Skuespiller. Men ved de
Badested, hvor hun og Sonnen ti!
bringer Sommeren, boer der ci
-Eventyrerske, en Baronesse, son
truer med at fange Sennen i si
erotiske Spind. Fru Beate opse
ger denne Dame og tager det Lof
te af hende, st hun ikke vil ger
Hugo til sin Eisker.
Naturligvis bliver han det alli
gevel. Og paa samme Tid blive
Fru Beate selv indfanget af der
overmaegtige Drift. En Ven a
Sennen kommer paa Beseg, og
en duftsvanger Nat bliver Fri¬
Beate hans Elskerinde.
Deraf Fortaellingens Tragik. Thi
nu gäar det pludselig op for Fru
Beate, at hendes Elskov til Man¬
den, den beremte—Skuespilier,
Virkeligheden har hvilet paa Be¬
drag. Naturligvis har han bedra¬
get hende med tallese andre Kvin¬
der, med Skuespillerinder, Grev¬
inder og Skeger, og det er jo slet
ikkei ham, hun har eisket, det er
de Skikkelser, han fremstillede,
det er Hamlet og Cyrano og den
kongelige Rikard og mange andre,
Helte og Forbrydere, Sejrende og
Dedsindviede, Udvalgte og For¬
stedte.
En umsttelig Demon, hvis
Rolle han spillede, som han maat¬
te spille, fordi han ikke var i Stand
til at leve uden Maske, fordi han
evigt harde levet i Frygt for at se
sit sande Ansigt spejlet i hendes
Eine! Saaledes havde hun bestan¬
dig bedraget ham og han hende.