Faksimile

Text

box 33/6
29. Konoedie der Verfuchrung
kisk Selskab en Sammenkomst paa
Borsbyuningen, Slotsholmsgade, A#.
Christiansborg, hvor Danmarksfilmen
vil blive forevist med Foredrag af
Borgmester Kaper, Selskabets For¬
mand, Organist Vilh. Poulsen og den
ne af en tidligere Kammerat Otto von soen Dame Leopoldine Lebus — ingen
nermer sig: Kommissionen for at un¬
czekoslovakiske Minister Hr. Bohdan
dersege Liget. -
Bogner, der har maattet forlade Haren anden end den samme Leopoldine, med
Pavlu vil tale, og der musiceres af Frk.
og nu er Kasserer ved et Kontor for Ihvem Nevgen har haft et Forhold, da
Glimrende fortalt er denne korte
Gunna Breuning-Storm og Professor¬
elektrisk Installation. Han har i den- Ihun var Blomsterpige paa en Restau¬
Novelle om Livets Ubenherlighed. Man
inde Karen Fridericia. Lerdag Aften
ne Stilling paadraget sig en Kasse-ration. Han finder hendes Adresse og
beundrer den sikre Menneske- og Ver¬
er der Reception i det czekoslovakiske
forklarer hende, at hans hele Eksistens,
mangel paa 960 Gylden, soen maa daek¬
denskundskab, hvormed Schnitzler har
Gesandtskab, og Sendag forlader La¬
ja, hans hele Liv staar paa Spil. Med
kes inden neste Morgen, og han beder
skildret disse Personer, alle disse skre¬
gerne Kobenhavn for i en Uge at stu¬
et uigennemtrangeligt Blik svarer
nu sin gamle Ven om at vise ham den
e-
belige Mennesker med deres skrantne
dere Provinsens Hygiejneforhold ag
Tjeneste at laane ham Belsbet. Det
hun: zJeg kan ikke treffe nogen Af¬
Samvittigheder, hvern Livet, den store
ag
-Institutioner.
eneste, Wilhelm kan gere for ham, er,
gerelse, uden at have talt med min
Ironiker, leger med, idet Bedrageren
en
at han lover, han vil forsgge med de
Sagferere, men lover i en kold og
faar sine manglende 1000 Gylden, me¬
on
120 Gylden, han har i Behold, at ind-fremmed Tone, at han sanne Aften
dens den hjeelpsomme Ven maa gribe
u
skal faa Svar paa Kasernen.
vinde Belgbet ved at spille Hasard 1
til Revolveren.
Arthur Schnitzlers
Dette Svar bringer hun ham selv,
den lille Kreds, han plejer at treffe
ei¬
Dansk Novellestil blegner 1 Sam¬
ude i Baden.
ja, hun bringer ham desuden sin egen
menligning med denne overlegent for¬
nye Bog
Person, souperer med ham i hans Lojt¬
Og derpaa skildrer Schnitzler i en
mede Fortelling, med hvis Personer
af
levende, fastformet Fremstilling, hvor
nantsvarelse, bliver hos ham om Nat¬
man lever og lider i Beundring for
saa
ten og tilkaster ham, inden hun om
skebnesvangert dette Hasardparti for
Af Carl Behrens.
Digteren, der skabte dem.
im¬
at hielpe Vennen bliver for den unge
Morgenen forsvinder, ikke Kresgel¬

lig-
dens 11 Tusinde Gylden, men en Pen¬
Leitnant. Hele hans Liv styrter sam¬
Siden Arthur Schnitzler for et Par
men for ham, saa Selvmord bliver hans
geseddel paa 1000 Gylden. Hun fik 1
iem
Keberen vil have
Aar siden nogle faa Majdage gestede
sin Tid kun 10 Gylden af ham, siger
eneste Udvej. Han begynder med at
erk.
Kobenhavn, har han forgget den lange
Pengene tilbage
vinde en for ham uhyre Sum, men det
hun. „Det er for lidt, Leopol¬
var
Rekke af sine Beger med et Par Ar¬
Tilfselde, at han kommer for sent til
dine, du maa i Gaar rimeligvis have
er¬
bejder, af hvilke de dramatiske har
Nattoget til Wien og derfor vender til¬
En ejendommelig Hotelhandel pas
misforstaaet mig, jeg bad dig om elle¬
hr¬
vieret af omtvistet Verd. Skuespillet
ve Tusinde.
bage til Spillepartiet, bevirker ikke
Bornholm.
pa- Komedie der Verführunge (Berlin S.
blot, at han igen taber sin Gevinst,
Hun vender Hovedet foragtelig hen¬
Landsretten behandlede 1 Gaar en
Fischer Verlag), hvis sidste Akt fore¬
men yderligere paadrager sig en uhy¬
imod Pengesedlen og siger: „Det ved¬
ejendommelig Hotelsag fra Bornholm.
#s-gaar i et fantastisk Gilleleje den 1. Au¬
re Spillegald til en af de deltagende
rgrer ikke den Sag. De tusinde Gyl¬
Sagen er anlagt af Hotelejer Msl¬
gust 1914, saa Krigsudbrudets uhyg¬
Herrer, en meget tvivisom Konsul.
den er ikke et Laan — de tilhgrer dig
Ier Schmidt, Kobenhavn, mod Ho¬
rik
gelige Ojeblik kaster dybe Skygger
I Selskab med denne vender han 1— for sidste Nat.e Og mellem hen¬
telejer J. Rasmussen, Sorg, og
ek¬
ind i Handlingen, er et meget tungt
den gryende Morgen tilbage til Wien.
des halvt aabne Leeber og hvide Tan¬
drejer sig om Meller Schmidts Ksbaf
er¬
og besverligt Stykke set fra et sce¬
Mesterlig er denne Kersel skildret:
der spillede hendes Tunge.
„Heyers Hotelt i Allinge, som han
#ns
nisk Synspunkt. Men 1 Menneske¬
Morgenen, da Byen vaagner til Liv,
Hun gaar glad og forngjet bort med
skulde give 115,000 Kr. for, hvoraf
skildringens Kunst, der merkelig nok
og den fortviviede Lejtnants forgaves
lette Skridt, med Parasol i Haanden,
12,000 Kr. betaltes kontant ved Slut¬
svigter harn i hans anden nye drama¬
Forssg paa at faa Konsulen omstemt
med belgende Florentinerhat, og Skild¬
igs
sedlens Underskrift gnedens Resten
tiske Digtning -Der Gang zum Wei¬
til Barmhjertighed, saa han forunder
vagten hilser hende, som var hun en
skulde afvikles, naar Meller Schmidt
her (S. Fischer Verlag), viser
Rangsperson.
ham Respit: zJeg raader Dem Hr.
havde sin Bevilling i Orden.
netSchnitzler sig paa sin kunstneriske
Lgjtnante, sagde han i en neesten fa¬
Den unge Lejtnant kan nu sende sin
Det fik han imidlertid aldrig, da Po¬
901Hgide.
derlig Tone, atil ikke at tage denne
Ven, Presnierlejtnant Otto von Bogner
litimesteren paa Grund af forskellige
Alligevel feler man sig mere i Pagt
Kr.,
Sag letsindig, hvis De seetter Pris paa
de 1000 Gylden. — Da denne tre Ti¬
personlige Forhold ikke vilde give ham
med den estrigske Digter i STraum¬
at vedblive at vere Officer. I
Lar
mer senere indfinder sig for at takke,
den, og han maatte derfor gaa fra Ho¬
novelleg (S. Fischer Verlag), hvor han
Morgen Tirsdag Klokken tolv.e
ligger Wilhelm i Hjernet af den sorte
re¬
tellet, der senere solgtes ved, Tvangs¬
Nu fortaller Schnitzler med ind¬
##ger Sjalelivets Natside til Genstand
Lederdivan med et bledende Saar i
auktion. Han kreever nu de 12,000 Kr.
for en fantasifuld Aualyse og navn¬
trangende Kunst, hvorledes den unge
Tindingen, medens Revolveren er fal¬
tilbage og vil yderligere have en Er¬
elllig i hans allernyeste Novelle zSpiel
Lojtnant, der for at hjelpe sin Ven er
det paa Gulvet. Og lidt efter staar
statning af Rasmussen paa 8500 Kr.
al,
im Morgengrauene (S. Fischer Ver¬
kommet i en saa farefuld Situation,
ogsaa den gamle Onkel ved hans Leje:
Sagen optoges i Gaar til Doms.
gellag), der viser ham paa Hejden af sin
ferst iler ti den Onkel, han ikke har
„Her er Pengene Willi, 1 Morges
skildrende Evne.
Iset i flere Aar, og som efter hans For¬
Gestil
gav hun mig dem. Alle de elleve Tu¬
Her er det Tilfaldet, det blinde Til¬
zeldres Ded er hans eneste Paarpren¬
sinde! Der er de le

felde, der pludselig ferer en ung Lojt¬
de, for at bede ham om Hjalp. Men
Det er, som om den Gamle pludselig
Fodenhayn
nant ud af Kurs og sdelagger hans
den velhavende Onkel Robert Wilram
aner, hvem der har besggt Nevsen om
00
Liv. Lejtnant Wilhelm Kasda faar enler helt forandret. Han har, Nevgen
1 Dag.
Natten, men han afviser atter Tanken
Morgen Besgg paa sin Wiener-Kaser- uvidende, veret gift med en ret tvivl- som meningsles. Stennner og Skridt!
Telefon: Central 884.
ekeen
0