Faksimile

Text

B
26.2: Das
box 32/10
MS
üger utnboriige
faa Gronlands¬
sten tremmet.
et grenlandske Selskab for
stmede aflyst.
treder tilbage som Protest
lessionen.
Inisteriet, dels fra en Kongehuset me¬
get nerstaaende Person. Presset var
#saa starkt, at Selskabets Bestyrelse
ikke mente at kunne staa imod. Den
opgav Modet, men samtidig besluttede
den — som Protest mod denne Ind¬
griben udefra — at trade tilbage
in pleno.
Sagen har 1 alle grenlandsinter¬
esserede Krese vakt overordentlig Op¬
sigt. Det kan maaske tilfejes, at den
ikke har formindsket den Uvilie over
for Ministeriets Grenlandspolitik, com
i Forvejen var til Stede inden for den
grenlandske Sagkundskab.
til Sogneprest for Agerse Menighed i Ros¬
kilde Stift.
Den ny Preest, hvie Doktordisputats
handlede om Edelstene, forbereder sig
Tiden til sin ny Gerning ved daglig at
indfinde sig paa Kommunehospitalet, hvor
han lerer Sygepleje.
Direkter Alezunder Cunlisse Owen be¬
graves 1 Morgen, Fredag, Kl. 1½ fra
Garnisons Kirke.
I Dag fulder: Baneingenier H. V. G.
Getzsche 69, Godsejer Edvard de Neer¬
gaard 69, Civildommer Johan Tolderlund,
Viborg, 68, Gaardejer Jorgen Zackarias¬
sen, Dybbel, 65, Grosserer, Direkter T. G.
Jungersen 62, Generalmajor P. W. Ibsen
62, Bygningsinspekter, Arkitekt Alred
Berthelsen 60, Fabriksinspekter Johs. In¬
gerslev 56, Professor ved Polyteknisk
Lareanstalt, Dr. phil. T. Bonnesen 51,
Grosserer N. P. A. Hansen 50, Fuldmagtig
under Magistraten Holger Ost 49, Skibs¬
magler J. Jelstrup Christophersen 49,
Tandlaege, Docent, Prof. E. Budtz-Jergen¬
sen 48 og Fabrikant Alfred Lind 45 Aar.
Tik-Tak.
— Nu kan man altsaa faa dansk Bred
1 Paris.
— Ja, og slaar det an, bliver Rughra
ke