Faksimile

Text

forst og fremmest selve Madlavningen, hun tever med Svaret, betragter hunlat diskut
der illustreres gennem Kogning ogjet gammelt Maleri af en ubekendt giften h.
Det
Stegning paa selve Landsbyskolernes italiensk Maler fra Renessancen. Bi-Stemnin
ledet, der fremstiller en Kvinde medabsolut
fredhellige Kathedre.
Disse Husholdningskursus har dejen Dolk i den leftede hoire Haand,log at
samvirkende sjtellandske Landbofor-synes at udeve en forunderlig Magtikke alt
eninger taget sig af, indtil Staten nu over hende. Det hende, som havdel saa Aw
hun en Gang oplevet noget, der min¬ljeneste
trieder til med sin Stette.
Hov.
dede hende om dette Billede.
Da saavel Vandrekursus som Hus¬
blev, at
I samme Nu bliver alt merkt, ogj1) at
holdningskursus er ganske nye Un¬
Scenen forvandles til Mester Remigios dansk 1
dervisningsmaader, kan Lovens hertil
Atelier i Anno 1530. Under Remi- Spergsm
bevilgede 5000 Kr. utvivisomt strakke
til for alle ubemidlede Anse, ere, iser glos Bortreise har den store Kunst-buerende
begge Pa
da Betalingen for et Kusus kun er ners Hustru taget sig en Elsker for
samt 2) 1
en Nat. Neeste Morgen venter hun
ca. 10 Kr. pr. Deltager.
cevtisk 1
Forslag
Endelig bevilger Loven 4000 Kr. Manden hjem og forstoder den unge,
nugeelden
til trangende Elever, som har gen- ubelydelige Elsker. Hun meddeler
Jandar,
nemgaaet et 5—6 Maaneders Land- alt til Remigio, Som med rolig Haan
vere fter
brugsskolekursus og nu onsker sig viser den unge Fyr Deren. Da denne
extraordin
Efteraaret
praktisk uddannede i „Husmandsbru- rasende truer med at drabe ham,
Ved M
get og Landbrugets Bierhverv“ griber hun en Dolk og steder Eiske¬
sor pharm
Dette er altsaa en Understettelse, der ren ned. Remigio, der lange ikke
iovrigt en
gives for at uddanne unge Landar- har kunnet fuldfere sit skonne Billede,
tigesom Re
bejdere til Husmand ved at tage iler hen til sit Staffeli, medens hans Budgettet
Ophold hos en dygtig Husmand. Hustru staar med den leftede Dolk. 1Til Medien
Og atter bliver alt merkt, og vi
Apotheker
Mange af vore Husmand kan utvivi¬
endvidere
somt blive ypperlige Vejledere for vender tilbage til Billedgalleriet, hvor
H. Mülle
de unge i praktisk Landbrug; meni den unge Frue vaagner op af sin
Om det
neesten ingen Husmand har Raad tilkorte Drem. Hun feler en Skebne
ordenen:
at holde lennet Medhjalp, og paaj over sig, som hun ikke kan undfly,
for neste
forsamling,
den anden Side har en ung Land-jog lover den unge Mand at komme
Kjebenhavn
arbejder ikke Raad til at betale forltil ham om Aftenen.
ges paa ny,
Den sceniske Effekt bestod da
sig. Der er da ikke anden Udvej,
selvfelgelig i de to pludselige For- Vejle, andre
end at Staten treder hjelpende til.
Kjebenhavn
vandlinger, i hvilke Skuespillerne 1hvor Apothé
Den bejeste Understettelse, Loven
Sekunder skiftede Dragt og Maske. man paa R.
vil yde en saadan Landbrugselev, er
Det var beundringsveerdig sikkert og borg.
20 Kr. maanedlig i 6 Maaneder.
Loven skaber da Betingelsen for forbleffende „gjort“.
Elskeren forvandledes i disse Se¬
en Undervisningsform, der kan have
kunder fia en moderne kledt ung
en smuk Fremtid for sig. Men denne
Mand til en pragtfuld Florentiner fra
praktiske Undervisning bliver dog
Rensssancen, og den unge, smukke
mppe paabegyndt i nogen meerkbar
Hvor
Grad, ferend i det mindste den ene Skuespillerinde stod fra sin elegante
af de to Husmandsskoler, hvortil der Promenadedragt i en hvid Natdragt.
paa den i Gaar omtalte Lov bevilgesEndnu mere forbleffende var dog
Statslaan, er blevet oprettet. Thideres Tilbagevenden til de moderne
uden en saadan Landbrugsskole ter Kleder, hvad der absolut maa vere
mall meppe haabe, at ret mangejen vanskeligere Opgave. Men detlyk¬
Dette 81
Landbrugsskoleelever vil gaa over tiljkedes fuldkomment i den saare korte blivende i s.
Tid. Kun kunde man pudsig nokpoliti. Det
praktisk Husmandsbrug, idet Eleverne
spore en bekempet Forpustethed hos
ningene har¬
fra de bestaaende Landbrugsskoler
og herfra hi
den unge Skuespiller, der umiddelbart
sjelden ensker at liegge sig efter
Familien H
i Forvejen i „Dremmen“ havde haft
det mindste Landbrug.
bieven set i
en lidenskabelig beveeget Scene.
Dette ber da atter veere en Spore
Restavranter
Det tredje Stykke iRekken, „De
den indtog
til snarest at faa reist den Husmands¬
sidste Masker“, foregaar paa etmiddag mer
skole for Derne, som tenkes bygget
gaaede om
Fattighospitat i Wien. Her ligger to
fer den jydske, og som heist ber
Reisen er ga
dedsmerkede Mennesker, hvem Livs¬
ligge paa Sjeelland og paa et Sted,
med det sam
Lykken har svigtet. Den ene er en
Fariser - Poli
Hvortil der er nogenlunde let Ad¬
fattig Journalist, der har haft Digter¬
ussisterede al
gang fra Fyn, Lolland-Falster og
Aspirationer, men for langst er gaaet
sker nu den
Bornholm.
Som et 1
Jynkelig til Bunds, den anden er en
ien franske
8—d. endnu ung Skuespiller, der aldrig
Trobriant.
(eun
har haft Held med sig, og som nu
en Indsamlin
gmdraske Skridt imod Deden.
Kalastrofens
i Adelphi-Sa
SOGMen medens den ferste er fortrolig
med Familie
med Tanken om at skulle de, maerer
blev genken
den sidste de skenneste sangvinske
„Levende Timer.
havde set de
Dremme om Sukces’er og Engage¬
Da vedkomn
Theie Bemar¬
menter.