Faksimile

Text

—.—
box 36/3
Panphlets offprints
di arasglrete Wassaeerpielr
dn Rackalekteuser
ab te dukban- Mrchrungy.
1901
1
V
6
4
□e
—0
ue
Scriee .
AgS
Dr. OTAKAR FISCHER:
FANTASIE NA MOTIVY Z ARTHURA
SCHNITZLERA.
Schleier gleiten über alles
(Stephan von Sala.)
sou okamziky, ve kterych vsechno splyvá a kdy vsedni Zivot
zdä se prechäzeti v bäj. Ale ve smésici vlädne hlubsi lad
a kosmické prvky v kazdém chaosu.
Zamysleny pozorovatel, üdastnici se bézné rozmluvy, naslouchä
soudasné samotärskym slovüm duse své, a pojednou, kdy nej¬
méné se nadäl, naräzejiz vnéjska staré znämé zvuky na jeho sluch,
1 je mu jasno, ze je spojitost mezi hlasy obou svétü. Slabiky, pro¬
näsené lidmi kolem ného, pfizpüsobuji se jeho vlastni harmonii,
kazdé slovo bylo predem tuseno, bylo vyvoláno jeho pfänim, po¬
slusno jsouc nevyjädfenych rozkazü; slova vraceji se jako ozvuky
tönü kdysi kdes jiz zaslechnutych, zivot pritomny se line jako
echo odräzené od nevidénych skal; okamzik prozivany prävé leskne
se trpytem dvou nekonecnosti, a v zäplavé stribritych paprskü
se zträci pfitomnost. Pod dojmem takovychto okamzikü vzniká vira
v anamnesi a ve stéhoväni dusi, zjevuji se romantickému uméni
vsecky postavy jako dävni znämi, nesouci pozdrav z praotéiny, pod
dojmem takovych okamzikü, jez jmenuji Zivymi vtom smyslu, jako
romantik Schnitzler mluvi o svych „lebendige Stunden“, räd po¬
hlizim na Schnitzlerovo umélecké dilo. Nékteré z jeho postav
maji bezprostiedni vztah k Zivotu lezicimu mimo üzky rämec
moznosti pfitomnych. Horkokrevná manzelka umélcova, chystajici
146 —
1
S
se dopustit se
studia, stäla za
mladá divka, v
tandila dysi p
kyné; Stephan
slého Zivota. Ko
Zivota, müze
Beatrice s ostat
Paracelsus s os
Stephan von S
kterak z kusu s
ale jejich srdce
je ty2.
Ziti v rüz
est zäkladnin
nost