Faksimile

Text

2. Guttings box 37/2
Adolf Schustermann
Adressen-Verlag und Zeitungs-Nachrichten-Bursau
Berlin O. 27, Blumen-Strasse 80/81.
Ausschnitt.
Gotebarne Handols- k. St. artr S.ing.
9 K. 150
Arthur Schnitzler
Af
Georg Brandes.
(För Handelstidningen)
Under loppet af 7—8 är har Arthur
Schnitzler utvecklat sig till Österrikes in¬
tressantaste författare. Det är ranskligt att
angifva hans säregenhet, emedan han är
sä mängsidig. Men hvad man sannings¬
enligt kan säga om honem är, att han är
en genial person. Meningen med detta“
pä en gäng mycket sägande och föga ka¬
raktäriserande uttryck ür, att det samti¬
digt i hans väsen finnes nägot högeligen
förständigt och nägot alldeles oberäkne¬
ligt, skeubart irrationelt. Man känner sig
icke trygg, när en ny bok af honom kom¬
mer ut, icke säker pä, att den betyder
ett framsteg“, som man kallar det, utöf¬
ver hvad han förut frambragt. Men man
ür säker pä, att boken sätter lif i ens
själ och befruktar ens tankar.
Hans sista värk, femaktsskädespelet
Beatrices slösa, är ett rikt arbete, som
stannar i minnet, förtrollande och förryckt,
värklighetstroget i anläggningen och upp¬
sätligt värklighetsfjärran i utförandet, rikt!
pä sol och fäststämning, med en slag¬
skugga af dödstankar kastad däröfver,
en äkta Schnitzlersk blandning af njut¬
ningslystnad, grubbel öfver döden som
nära förestäende, kraf pä afgörande li¬
delse, djup hänförelse för konst —
allt
detta inom ramen af ett skädespel, som
försiggär pá Cesar Borgias tid i Bologna
och säkert kommer att pä scenen göral
icke ringa värkan.
Men den, som älskar Schnitzlers talang,
intresseras mindre af frägan, om det nya
dramat kommer att göra större eller mindre
lycka pä scenen, än af spörsmälet, huru¬
vida det har utgätt ur grunden af hans
själslif och pä hvad sätt det förhäller sig
till hans tidigare arbeten.
Sällan har väl i modern tysk litteratur
en debut varit sä lysande som Arthur
Schnitzlers med den lilla dialossamlingen
R